За нас

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАРТИНГ – НАЦИОНАЛНИ КАРТИНГ СЕРИИ /БФК-НКС/ е юридическо лице, сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и своя Устав.

БФК-НКС е със статут на спортна федерация по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/ с лиценз N91, издаден на 15 юли 2020 г.

Има за цел да координира, развива и администрира картинг спорта на национално ниво, както и да представлява държавата пред международните спортни организации във връзка с картинг спорта.